Zespół Inerdyscyplinarny

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na spotkaniu przeprowadzone zostały wybory, ze względu wygaśnięcie 3-letniej kadencji działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zarządzeniem Burmistrza Nowogrodźca, został powołany na nowo Zespół w składzie:

1. Helena Sienkiewicz – przewodniczący Z.I - przedstawiciel MGOPS w Nowogrodźcu
2. Natalia Słotwińska – zastępca przewodniczącego Z.I - przedstawiciel MGOPS w Nowogrodźcu
3. Beata Szeremeta – sekretarz Z.I – przedstawiciel Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu
4. Dorota Izydorczyk – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodźcu
5. Barbara Jurasik – przedstawiciel Komisariatu Policji w Nowogrodźcu
6. Inga Cichewicz- przedstawicie oświaty – Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu
7. Renata Kwiatkowska – przedstawiciel Służby Zdrowia w Nowogrodźcu
8. Franciszka Żak – pracownik Punktu Konsultacyjnego w Nowogrodźcu
9. Izabela Naspińska-Winkler – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich w Bolesławcu
10. Katarzyna Witwicka – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych w Bolesławcu
11. Teresa Drąg – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowogrodźcu

 

 


 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
ul. A.Asnyka 53, 59-730 Nowogrodziec (siedziba MGOPS)

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku  w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie  przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie.

 

 • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego: Helena Sienkiewicz
 • Zastępca Przewodniczącego  Zespołu Interdyscyplinarnego: Franciszka Żak
 • Sekretarz  Zespołu Interdyscyplinarnego: Beata Szeremeta
 • Pozostali członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie:
  • Izabela Naspińska- Winkler- zawodowy kurator Sądowy
  • Katarzyna Witwicka- zawodowy kurator Sądowy
  • Małgorzata Chlastawa- nauczyciel- pedagog w SP w Gierałtowie
  • Krzysztof Mrozik- Komisariat Policji w Nowogrodźcu
  • Inga Cichewicz- pedagog w Gimnazjum w Nowogrodźcu
  • Edward Widuch- Komendant Straży Miejskiej w Nowogrodźcu
  • Monika Tomkiewicz- pedagog w Szkole Podstawowej w Wykrotach
  • Elżbieta Żak- pedagog szkolny w Zespole Szkół w Nowej Wsi
  • Bożena Jakubowicz-pedagog  w Szkole Podstawowej w Gościszowie
  • Marta Trałka, nauczyciel oddziału przedszkolnego w SP w Czernej
  • Adrianna Błaszczyszyn- pedagog w Szkole Podstawowej w Wykrotach
  • Dorota Izydorczyk – GKRPA w Nowogrodźcu
  • Elżbieta Buczkowska - MGOPS w Nowogrodźcu
  • Teresa Drąg- Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Natalia Słotwińska-  MGOPS w Nowogrodźcu

 

Głównym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań ośrodka pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych,
 w szczególności poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie


ZAREAGUJ PRZECIWKO PRZEMOCY! - JEŻELI  W RODZINIE WYSTĄPIŁY AKTY PRZEMOCY WOBEC CIEBIE LUB CZŁONKÓW RODZINY - NIE POZWÓL, BY SIĘ ONE POWTÓRZYŁY.

WAŻNE!
Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania.
Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.

 


 

26 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Burmistrz powołując do niego przedstawicieli; jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zadania zespołów interdyscyplinarnych

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów. Zespół może tworzyć grupy robocze. Zadaniem grup jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych przemocą.

 

Członkowie muszą zachować szczególną poufność i składać specjalne oświadczenia, w których będą się zobowiązywać do ochrony informacji i danych, które uzyskały przy realizacji zadań jak również po zakończeniu pracy w zespole.

 


 

W dniu 07 października 2011r. w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. W spotkaniu wziął udział również Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. Całość poprowadziła Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Lityńska.

Porządek spotkania przewidywał:

 • omówienie spraw bieżących,
 • wyłonienie przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ustawodawca nałożył na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, w skład których wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji pomocowych takich jak: ośrodek pomocy, policja, służba zdrowia, sąd, pedagodzy szkolni, organizacje pozarządowe. Skład zespołu jest zróżnicowany instytucjonalnie co ma na celu usprawnienie podejmowania

W drodze głosowania przewodniczącą została wybrana z-ca Kierownika MGOPS Nowogrodziec pani Elżbieta Buczkowska, zastępcą pan Andrzej Pyszka - z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Nowogrodźcu, natomiast funkcję sekretarza pełni pani Janina Dracz - pracownik Urzędu Miejskiego w Nwogrodźcu.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 20 października 2011r.

Zarządzenie nr 106/2011 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 07 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarneg ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(format PDF, rozmiar 150KB)

Uchwała nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
(format PDF, rozmiar 85,8KB)

Uchwała nr X/60/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogrodźcu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
(format PDF, rozmiar 82,3KB)

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA